OCHRANA LAKU A KAROS脡RIE

Ke膹 investujete do auta, rozhodne to nie s煤 mal茅 financie. Ak chcete udr啪a钮 kr谩su v谩拧ho auta,聽聽je d么le啪it茅 stara钮 sa o svoje vozidlo a neust谩le myslie钮 na jeho ochranu. 艩krabance a odreniny od kamienkov 膷i in媒ch n谩strah na cest谩ch m么啪u karos茅riu po拧kodi钮,聽 a to je nie膷o, 膷o nikoho nepote拧铆.聽Ochrann茅 f贸lie na karos茅rie聽maj煤 煤啪asn煤 mo啪nos钮 auto a jeho karos茅riu ochr谩ni钮 a vylep拧i钮 jej vzh木ad.

Pre膷o ochrann茅 f贸lie na auto?

D么vodov, pre膷o sa rozhodn煤钮 pre ochrann茅 f贸lie je hne膹 nieko木ko. V prvom rade ve木mi 煤膷inne聽chr谩nia lak karos茅rie auta, 膷o priamo vpl媒va na jeho pr铆钮a啪liv媒 vzh木ad aj po dlh拧om 膷ase. Auto si tak uchov谩va vzh木ad novoty a udr啪iava si svoju hodnotu. M么啪ete to vyu啪i钮 v pr铆pade bud煤ceho predaja vozidla.

Aj ke膹 je聽ochrann谩 f贸lia karos茅rie聽na aute takmer nevidite木n谩, vozidlo ochr谩ni naozaj dostato膷ne!聽Chr谩ni nielen farbu, ale je to aj聽vhodn谩 ochrana autolaku. Kamienky, so木, kr煤py a r么zne uvo木nen茅 predmety na cest谩ch, vta膷铆 trus, kon谩re od stromov, po拧kodenia od dver铆 pri tesnom parkovan铆 a mnoho 膹al拧铆ch s煤 denn媒mi n谩strahami, ktor茅聽po拧kodzuj煤 lak a kr谩su karos茅rie.聽

膶lovek si to ani neuvedomuje, ale 膷asto si karos茅riu po拧kod铆me sami be啪n媒mi 膷innos钮ami a predmetmi. Napr铆klad pri nakladan铆 kufrov, ko膷铆kov,聽in媒ch predmetov ve木a kr谩t nem么啪eme by钮 pozorn铆 a hne膹 je nejak媒 ten 拧krabanec na svete. Alebo oby膷ajn茅 otv谩ranie dver铆 ke膹 prstienkami, hodinkami, 膷i dokonca nechtami denno-denne 拧kriabeme lak pod k木u膷kami.聽

N谩strahjeve木aaochrann茅聽autof贸lie karos茅rie v谩m pom谩haj煤 sa s nimi vysporiada钮.聽

Ochrann谩 f贸lia
Kvalitn茅 materi谩ly od popredn媒ch svetov媒ch v媒robcov maj煤 vynikaj煤ce vlastnosti, ktor茅 v媒znamne prispievaj煤 k ochrane a zachovaniu kr谩sneho vzh木adu auta.

Benefity ochrann媒ch f贸li铆 na auto

Ochrana laku a farby karos茅rie

V膹aka pevn茅mu a pru啪n茅mu materi谩lu je karos茅ria v媒razne chr谩nen谩 pred po拧koden铆m od v盲膷拧铆ch ale aj men拧铆ch predmetov, n谩razov a 拧krabancov.

Samoregenera膷n谩 schopnos钮

Mal茅 拧krabance a odreniny sa bu膹 odstr谩nia sam茅 p么soben铆m slne膷n茅ho tepla, alebo jednoduch媒m sp么sobom pomocou hor煤cej vody alebo teplovzdu拧n媒m f茅nom.

Samo膷istiaca schopnos钮

Hydrof贸bny povrch br谩ni zachyt谩vaniu vody a 拧piny v膹aka 膷omu je um媒vanie menej 膷ast茅 a jednoduch拧ie.

Kraj拧铆 vzh木ad vozidla

Ochrann茅 autof贸lie sa vyr谩baj煤 v r么znych prevedeniach. Vysokoleskl茅 prevedenie m么啪e o啪ivi钮 vzh木ad star拧ieho laku. Satin alebo matn茅 prevedenie zachov谩 podobn煤 farbu, ktor煤 zmatn铆 a vytvor铆 拧portovej拧铆 vzh木ad.

Aplik谩cia ochrannej f贸lie

Typy ochrann媒ch f贸li铆 s ktor媒mi pracujeme

Ochrann谩 f贸lia na auto Hexis Bodyfence

Ochrann煤 f贸liu Bodyfence od Hexis聽tvor铆 拧peci谩lny prieh木adn媒 film potiahnut媒 lepidlom, aby dokonale ochr谩nila va拧u karos茅riu.聽 P媒拧i sa nielen聽efekt铆vnou ochranou farby,聽ale aj聽schopnos钮ou samostatnej opravy a jednoduchou in拧tal谩ciou. T谩to f贸lia okrem in茅ho聽chr谩ni aj pred extern媒mi vplyvmi, ak媒mi m么啪u by钮 拧krabance od in媒ch vozidiel, odrazy kamienkov, UV 啪iarenie 膷i 膷istiace kefy na umyv谩rkach .聽V pr铆pade po拧kriabania sa zregeneruje聽pri be啪nej teplote alebo s pou啪it铆m teplej vody. V膹aka antiadhez铆vnej zlo啪ke, ktor煤 vrstva Bodyfence obsahuje聽sa聽 木ahko sa 膷ist铆 a br谩ni 拧pine a prachu, aby sa dostali a啪 k farbe. Vyr谩ba sa v r么znych prevedeniach:

Ochrann谩 f贸lia Winfol PPF

Ochrann谩 f贸lia na auto BODYFENCE

Hoci sa jedn谩 o z谩kladn媒 typ ochrannej f贸lie, jej vysok媒 拧tandard v谩s pr铆jemne prekvap铆.聽Bezpe膷ne ochr谩ni lak聽pred kamienkami, 拧krabancami a in媒mi vonkaj拧铆mi vplyvmi.聽Je hydrof贸bna, m谩 hr煤bku 155 mic. a聽啪ivotnos钮 cca 7 rokov. Vybra钮 si m么啪ete z leskl茅ho alebo matn茅ho prevedenia.聽

Ochrann谩 f贸lia na auto BODYFENCE X / BODYFENCE

Ochrann茅 f贸lie najvy拧拧ej pr茅miovej kvalityBodyfence X/聽Bodyfence P聽vyroben茅 najnov拧ou technol贸giou聽pre maxim谩lnu ochranu v谩拧ho vozidla a啪 na cca 10 rokov. V膹aka svojej hr煤bke 155 鈥 185 mic. zaru膷uj煤聽vysok煤 odolnos钮 pred mechanick媒m po拧koden铆m, zv媒拧en茅 hydrof贸bne vlastnosti聽zase br谩nia ne膷istot谩m pri木n煤钮 k laku, a t媒m udr啪ova钮 auto 膷ist茅. Jej聽samoregenera膷n茅 schopnosti聽ur膷ite ocen铆te v pr铆pade vzniku 拧krabancov a odren铆n.聽Ultra leskl媒 povrch聽sa navy拧e postar谩 aj o dizajnov煤 str谩nku v谩拧ho automobilu.

Ochrann谩 f贸lia na auto 3M Scotchard SGHH PRO4.0

Dokonale prieh木adn谩 polyuret谩nov谩 ochrann谩 f贸lia Scotchgard SGHH PRO4.0 od zn谩meho v媒robcu聽3M聽je unik谩tnym produktom. Je聽odoln谩 vo膷i 拧kvrn谩m a 拧krabancom,聽 啪ltnutiu, ochr谩ni farbu vozidla a z谩rove艌 p么sob铆 aj ako ochrana laku. Okrem toho m谩聽schopnosti samostatnej regener谩cie, p媒拧i sa聽vysokou odolnos钮ou a jednoduchou 煤dr啪bou. Je v媒sledkom dlhoro膷n媒m v媒skumov a pozorovan铆, a tak patr铆 k 拧pi膷ke na trhu. V媒hodou je aj jej pr铆padn茅 bezpe膷n茅 odstr谩nenie a to, 啪e nepo拧kod铆 farbu ani karos茅riu. Aplikova钮 sa m么啪e na cel媒 povrch vozidla, alebo len na 膷asti najviac ohrozen茅 mechanick媒m po拧koden铆m, ako s煤 blatn铆ky, n谩razn铆ky, bo膷n茅 zrkadl谩, hrany, kapotu a svetlomety. T谩to聽ochrann谩 f贸lia je ide谩lnou vo木bou pre v拧etky typy vozidiel, vr谩tane motocyklov 膷i 拧tvorkoliek. V kombin谩cii s聽car wrap f贸liami 3M sa va拧e vozidlo m么啪e sta钮 dizajnov媒m skvostom.

Ochrann谩 f贸lia 3M

Ochrann谩 f贸lia na auto WINFOL PPF NANO

Sme hrd铆, 啪e v谩m v r谩mci sortimentu ochrann媒ch f贸lii m么啪eme ponukn煤钮 aj najnov拧iu 拧pi膷kov煤 ochrann煤 autof贸liu WinFol PPF Nano tretej gener谩cie s NANO povrchovou 煤pravou. Ide o聽聽autof贸liu vyroben煤 z najmodernej拧ieho polyuret谩nov茅ho materi谩lu s hydrof贸bnym n谩terom, ktor媒 odpudzuje vodu a u木ah膷uje tak 膷istenie od mu拧iek a in媒ch ne膷ist么t. Samozrejmos钮ou je jej regenera膷n谩 schopnos钮, ktor谩 zaru膷uje zmiznutie 拧krabancov pri pou啪it铆 hor煤cej vody. Ur膷ite ocen铆te aj to, 啪e v谩m聽nikdy nezo啪ltne. V媒robca garantuje聽啪ivotnos钮 a啪 10 rokov. Je len na v谩s, 膷i svojmu 拧tvorkolesov茅mu mil谩膷ikovi doprajete leskl媒 alebo matn媒 vzh木ad v podobe聽WINFOL PPF NANO聽alebo聽Satin/Matte.

Ochrann谩 f贸lia Winfol PPF

Ochrann谩 f贸lia na auto SunTek Paint Protection (PPF)

V媒robca SunTek pon煤ka 拧pi膷kov煤 prieh木adn煤 polyuret谩nov煤 ochrann煤 f贸liu na auto s n谩zvom Paint Protection (PPF). U啪 samotn媒 n谩zov prezr谩dza, na 膷o je zameran谩. Ide o v媒sledok prelomovej technol贸gie, ktor谩聽pon煤ka jedine膷n煤 a nevidite木n煤 ochranu farby a ochranu karos茅rie聽pred kamienkami, so木ou, hmyzom, chemik谩liami a in媒m odpadom na cest谩ch. Ve木kou prednos钮ou je聽ochrana proti kor贸zii. Pote拧铆 aj schopnos钮ou samostatnej regener谩cie.聽F贸lia Paint Protection (PPF)聽je聽odoln谩 vo膷i prasklin谩m聽a聽ide谩lna pre pou啪itie na najviac ohrozen媒ch 膷astiach聽ako s煤 kapoty, n谩razn铆ky, blatn铆ky, st暮piky, prahy, hrany dver铆, predn茅 svetl谩 膷i sp盲tn茅 zrkadl谩.聽P媒拧i sa vysok媒m leskom, 膷o dod谩 vozidlu origin谩lny n谩dych. T谩to ochrann谩 f贸lia je聽ve木mi dobre tvarovate木n谩, preto je jej in拧tal谩cia jednoduch谩. V拧etky tieto v媒hody, vr谩tane dlhej 啪ivotnosti ur膷ite ocen铆 ka啪d媒 milovn铆k 谩ut.

Ochrann谩 f贸lia SunTek

Pre膷o si vybra钮 AB spolo膷nos钮 Autof贸lie Bratislava?

1.

Aplik谩cia ochrann媒ch autof贸li铆 je detailn谩 pr谩ca, ktor谩 si聽vy啪aduje prax, zru膷nos钮, presnos钮 a聽膷as. Jedn谩 sa o pr谩cu, ktorej v媒sledkom m谩 by钮 膷o najlep拧ia ochrana laku karos茅rie a teda pri pr谩ci mus铆te by钮 prec铆zni, aby nedo拧lo k po拧kodeniu karos茅rie. Cel媒 proces mus铆 by钮 d么kladn媒 od sam茅ho za膷iatku. Pr铆prava povrchu si vy啪aduje detailn茅 umytie, odstr谩nenie ne膷ist么t, odmastenie a dekontamin谩ciu povrchu.聽聽Je to d么le啪ite, aby sa f贸lia 膷o najlep拧ie pri木nula na povrch. Samotn谩 aplik谩cia mus铆 by钮 膷o najprec铆znej拧ia, 膷o si vy啪aduje zru膷nos钮, prax a 膷as, aby v媒sledok bol perfektn媒.

2.

V na拧ej spolo膷nosti sme pre拧li viacer媒mi 拧koleniami,聽spolupracujeme s r么znymi in媒mi firmami聽s ktor媒mi si聽vz谩jomne vymie艌ame sk煤senosti聽a聽pom谩hame,聽pracujeme len so 拧pi膷kov媒mi materi谩lmi, ktor茅 m谩me rokmi overen茅. Za sebou m谩me mno啪stvo 膷iastkov媒ch polepov, ako aj polepov cel媒ch karos茅ri铆.

3.

Aplikovanie ochrannej f贸lie聽je聽mo啪n茅 prakticky na ak茅ko木vek miesto karos茅rie聽鈥 pod木a va拧ich po啪iadaviek a 拧pecifik谩ci铆. Najohrozenej拧铆mi 膷as钮ami s煤聽svetlomety,聽predn媒 n谩razn铆k, predn谩 kapota, sp盲tn茅 zrkadl谩, lemy blatn铆kov a dver铆, ale aj okolie k木u膷iek 膷i nakladacia plocha kufra.

4.

Ak napr铆klad najviac聽vyu啪铆vate r媒chlostn茅 komunik谩cie, odpor煤膷ame聽ochr谩ni钮 najm盲 predn煤 膷as钮 vozidla. Pri parkovan铆 na s铆dlisku je ide谩lnym rie拧en铆m aplikovanie autof贸lie po bokoch.聽Komplexn茅 rie拧enie pon煤ka aplik谩cia ochrannej f贸lie na cel煤 plochu vozidla.

Ochrana laku a karos茅rie - Kit.膷.1
Kit 膷.1

(kapota)

200 鈧 - 300 鈧
Ochrana laku a karos茅rie - Kit.膷.2
Kit 膷.2

(n谩razn铆k + 2ks blatn铆ky)

400 鈧 - 550 鈧
Ochrana laku a karos茅rie - Kit.膷.3
Kit 膷.3

(kapota + predn媒 n谩razn铆k)

400 鈧 - 600 鈧
Ochrana laku a karos茅rie - Kit.膷.4
Kit 膷.4

(kapota + n谩razn铆k + blatn铆ky + sp zrkadl谩)

900 鈧 - 1200 鈧
Ochrana laku a karos茅rie - Kit.膷.5
Kit 膷.5

(kapota + n谩razn铆k + blatn铆ky + sp. zrkadl谩 + strecha + spod. podbeh)

1200 鈧 - 1500 鈧
Ochrana laku a karos茅rie - Kit.膷.6
Kit 膷.6

(cel茅 auto)

1800 鈧 - 4000 鈧

Autof贸lie Bratislava –聽 AB spolo膷nos钮 je聽spo木ahliv媒m partnerom ochrany va拧ich okien a 谩ut聽pred teplom, svetlom, kamienkami a drobn媒mi 拧krabancami. Pou啪铆vame materi谩l od popredn媒ch svetov媒ch v媒robcov s dlhoro膷nou trad铆ciou:聽Johnson Window Films,聽SunTek,聽Hanita,聽3M,聽Hexis a Winfol.

Zabezpe膷铆me v拧etko, 膷o va拧e auto potrebuje: namontujeme聽autof贸lie , aplikujeme聽carwrap, postar谩me sa oochranu laku a karos茅rie聽a dod谩me nov茅聽autopo钮ahy聽na mieru zna膷ky Individual. Kraj拧铆 vzh木ad a vy拧拧iu ochranu va拧ej budovy v谩m zabezpe膷ia na拧e聽okenn茅 f贸lie. (viac na uvfoil.sk)聽 Chcete aj vy poskytova钮 slu啪by v oblasti autof贸li铆? Poskytujeme tie啪 拧kolenia aplik谩cie autof贸li铆.

V拧etky novinky, z木avy a s煤钮a啪e, ktor茅 pre v谩s pripravujeme, n谩jdete aj na na拧om profile v sieti聽Facebooka taktie啪 v r谩mci slu啪by聽Google Moja Firma. Na拧e referencie spravujeme v spolupr谩ci s zariadim.sk

Zarezervujte si term铆n va拧ej in拧tal谩cie autof贸li铆 alebo konzult谩cie ostatn媒ch slu啪ieb z pohodlia v谩拧ho domova hne膹 teraz.聽

Fotogal茅ria- Ochrana laku a karos茅rie